Cursul Teoria și practica discursului are menirea de a oferi studenţilor cunoştinţe cu referire la legitățile și condițiile unei comunicări eficiente în scopul realizării profesionale de succes. Condiția unei comunicări în diverse formule și prin diverse limbaje certifică deținerea unor competențe profesionale performante. Cursul își propune să sintetizeze teoria şi practica comunicării prin discurs, formă modernă în  procesul de formare profesională a filologului de astăzi.

Competenţe prealabile:

Pentru a se înscrie la acest curs, este necesar ca studenții să dețină competențele dezvoltate în cadrul cursului Analiza discursului, ciclul I.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

Competențe profesionale:

CP1. Operarea cu concepte și metode  științifice  în analiza discursului și utilizarea lor nuanțată în comunicarea profesională;

CP3.1. Identificarea problemelor de cercetare și/sau inovare în domeniul analizei  discursului în vederea generării unor activități didactice;

CP3.5. Elaborarea de proiecte profesionale în domeniul predării limbii engleze, presupunînd efectuarea unor analize de discursuri variate;

CP4.4. Utilizarea adecvată a aparatului conceptual la evaluarea importanței analizei discursului în crearea unor activități didactice folosite în învățământul preuniversitar;

CP6.4. Utilizarea adecvată a metodelor cantitative și calitative în vederea elaborării proiectelor profesionale.

Competențe transversale:

CT2. Realizarea unor activități didactice și educaționale concepute și realizate în echipă.

Finalităţile cursului:

 

La finele cursului studenții vor fi capabili:

–      să opereze cu aparatul epistemologic al cursului în funcție de exigențele curriculumului gimnazial și liceal;

–      să  identifice probleme de cercetare și/sau inovare în domeniul analizei  discursului în vederea generării unor activități didactice;

–      să elaboreze proiecte profesionale în domeniul predării limbii engleze, presupunînd efectuarea unor analize de discursuri variate;

–      să utilizeze adecvat aparatul conceptual la evaluarea importanței analizei discursului în crearea unor activități didactice folosite în învățământul preuniversitar.