Cursul de Trigonometrie reprezintă unul dintre cursurile fundamentale pentru programul  de studii Matematică și Informatică ce are drept scop principal  înlăturarea lacunelor studenților cu referire la cunoștințele studenților din cursul liceal de matematică.

În acest curs se vor studia bazele Analizei matematice. Temele centrale ale acestui curs sunt: șiruriri numerice, conceptul de limită a șirului numeric, proprietățile șirurilor convergente; conceptele de limită, continuitate și derivabilitate a funcțiilor reale de o variabilă reală.

În acest curs se studiaza teoria divizibilității, teoria congruențelor, unele metode de rezolvarea a ecuațiilor diofantice.

Cursul "Studiul materialelor textile" are drept obiectiv:obținerea cunoștințelor privind fundamentele teoretice ale stiinței materialelor textile, cunoașterea proprietăților fizice, chimice, mecanice și tehnologice ale fibrelor, de la binecunoscutele si aparent banalele fibre naturale: bumbac,in cînepă, mătase, păruri etc., pînă la fibre chimice și alte fibre ca: sticla, metalice, roci0, tehnologii de obținere a firului, tehnologii de obținere a țesăturilor și tricoturilor. Acestea toate reprezintă conținutul cursului de față adresat designerilor. În speranța însușirii facile si, mai ales, valorificării cunostințelor împărtășite, urez studenților nostri Succese cit mai mari!

Cursul este destinat pregătirii viitorilor învățători ai claselor primare pentru organizarea procesului de predare-învățare-evaluare la una din disciplinele școlare de bază - matematică. La finele studierii cursului studentul va fi capabil:

-          Să descrie structura, conţinutul și logica cursului primar de matematică;

-          Să aplice principiile didactice fundamentale pentru procesul educaţional la matematică în ciclul primar, reperele metodologice ale acestui proces;

-          Să elaboreze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică, pentru promovarea metodelor didactice însușite în cadrul studierii cursului primar de matematică;

-          Să realizeze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică;

-          Să elaboreze proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică cu argumentarea tipului şi structurii alese;

-          Să implementeze integral proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică la ciclul primar.

Cursul „Algebra şi teoria numerelor”  se studiază în anul I, semestrul 2 şi  este una din disciplinile  fundamentale la specialitatea „Matematica şi Informatică". Pentru studiul cursului dat sunt suficiente  cunoştinţele acumulate  în cursul gimnazial de matematică. Cursul dat prevede  studierea mai aprofundată  a unor teme ce au fost studiate  în cursul liceal de  matematică cum:  divizibilitatea în  N  şi Z, combinatorica , binomul lui Newton, inducţia matematică şi a. , cât şi studierea unor noţiuni noi cum :fracţii continue, fracţii numerice, congruenţe, ecuaţii cu 2 necunoscute pe mulţimea Z şi rezolvarea  a diverselor probleme de matematică cu ajutorul acestor noţiuni noi în deosebi pe noţiunea de congruenţă.

              Cunoştinţele acumulate, deprinderile de a rezolva diverse probleme matematice ( şi deja întâlnite în cursul liceal) prin metode noi, cu aplicarea noţiunilor noi  considerabil va lărgi  orizontul matematic al viitorului profesor de matematică şi informatică.

Cursul este destinat studierii aplicaţiilor tehnologiilor educaţionale moderne (TEM): instruire diferenţiată, instruire adaptivă, dezvoltarea gîndirii critice, tehnologia atelierelor, instruirea prin proiecte pentru procesul didactic la matematică. Aplicaţiile pentru fiecare din aceste tehnologii presupune utilizarea oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, astfel o componentă substanţială a cursului va fi dedicată elaborării resurselor digitale pentru aplicaţiile TEM în diferite medii: Geogebra, Hotpotatoes, Power Point, Moodle

Cursul este destinat pregătirii viitorilor învățători ai claselor primare pentru organizarea procesului de predare-învățare-evaluare la una din disciplinele școlare de bază - matematică. La finele studierii cursului studentul va fi capabil:

-          Să descrie structura, conţinutul și logica cursului primar de matematică;

-          Să aplice principiile didactice fundamentale pentru procesul educaţional la matematică în ciclul primar, reperele metodologice ale acestui proces;

-          Să elaboreze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică, pentru promovarea metodelor didactice însușite în cadrul studierii cursului primar de matematică;

-          Să realizeze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică;

-          Să elaboreze proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică cu argumentarea tipului şi structurii alese;

-          Să implementeze integral proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică la ciclul primar.

Curs pentru specializarea Didactica matematicii. Se studiază întrebări specifice procesului educațional la matematică, ce țin de studierea compartimentelor aritmetică și algebră