Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii:

Cursul dat are drept scop de bază familiarizarea studenţilor cu consecutivă şi formarea unor competenţe de întrebuinţare a acestora. Cele menţionate vin să confirme faptul că studentul care intenţionează să audieze cursul dat trebuie să aibă, în primul rând, competenţe ce ţin de filologia a două limbi, limba engleză și cea maternă.

Competențe profesionale:

CP1.1 Identificarea, descrierea, explicarea, interpretarea, utilizarea adecvată şi argumentată, definirea/redefinirea, rescrierea, restructurarea conceptelor, principiilor, teoriilor din domeniul traductologiei;

CP1.3 Aplicarea cunoştințelor din domeniul traducerii specializate pentru explicarea / rezolvarea problemelor fundamentale specifice disciplinei;

CP2.1Definirea, descrierea, explicarea, specificarea principalelor concepte, teorii, metode specifice traducerii consecutive;

CP2.3. Aplicarea regulilor de utilizare a aparatului conceptual specific domeniului în realizarea unei probleme de investigaţie;

CP4.1 Definirea, descrierea și explicarea principalelor concepte care stau la baza traducerii –interpretării terminologiei în limbile studiate specifice domeniilor profesionale;

CP5.2 Utilizarea conceptelor, metodelor şi tehnicilor de documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosiri programelor informatice pentru a explica alegerea unor variante de traducere şi pentru a interpreta diferite variante de traducere; aplicarea unor principii şi instrumente de bază pentru tehnoredactare, corectură de texte, efectuarea documentării, stocării informaţiei relevante domeniului, utilizarea unor aplicaţii informatice pentru efectuarea activităţilor de traducere; utilizarea unor instrumente TIC pentru evaluarea corectitudinii traducerilor la nivel de conţinut sau formă (corector, baze de date, TAO, etc.);

Competențe transversale:

CT1 Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul științelor umanistice.