Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii:

Unitatea de curs METODOLOGIA INTERPRETĂRII MUZICAL-ARTISTICE I fiind disciplină de specialitate se studiază în anul I semestrul II şi face parte din ciclul de discipline obligatorii, care contribuie la formarea competenţelor profesionale a studenţilor. Disciplina dată este o componentă indispensabilă a programului de instruire a studenţilor şi se înscrie organic în sistemul general de pregătire profesională la specialitatea Didactica disciplinelor muzicale, CICLUL II, Master.

Cursul va veni să valorifice şi să aprofundeze cunoştinţele muzical-pedagogice, metodice, capacităţile de interpretare şi  deprinderile de analiză muzicologică, metodică a creaţiilor muzicale  studiate în şcoala de muzică pentru copii, şcoli, licee de artă etc.

Scopul disciplinei constă în pregătirea muzical-interpretativă a viitoarelor cadre didactice pentru realizarea procesului formativ-aplicativ muzical în instituţiile preuniversitare şi realizarea obiectivelor actuale ale  educației muzicale în R. Moldova.

Organizarea/realizarea procesului educativ se efectuează în baza prelegerilor și orelor de laborator. Lucrul în laborator e condiţionat de caracterul practic al activităţii Arta interpretativă. Specificul disciplinei prevede studiul reperelor și legităților artei interpretative, care prevede cunoașterea particularităților artistice și metodico-practice ale actului interpretativ.