Cursul Abordarea prin competențe a problemelor limbii are drept scop familiarizarea studenților cu cele mai actuale tipuri de abordare didactică a limbii engleze din perspectiva unor teorii metodice recente. Cursul este bazat pe contrastivitate în limbă şi didactică, oferind posibilităţi de specializare post-universitară în domenii de interferenţă, sinteză şi interdisciplinaritate mai puţin abordate în învăţământul din Republica Moldova. Tematica pe care  și-o propune să o abordeze acest curs şi-a dovedit pe deplin utilitatea teoretică şi aplicativă, atât în contextul procesului de predare-învățare mondial cât şi în cel al procesului de predare-învățare în Republica Moldova. În felul acesta, cursul își susține rolul impunător în formarea competenţelor specifice ale programului de formare profesională.

 

Competenţe prealabile:

Pentru a se înscrie la acest curs, este necesar ca studenții să dețină competențele dezvoltate în cadrul cursului Didactica limbii engleze, Ciclul I. 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

Competențe profesionale:

CP 1.3. Aplicarea conceptelor, principiilor, teoriilor din domeniile științelor filologice și ale educației  în funcție de exigențele curriculumului gimnazial și liceal;

CP 1.4. Utilizarea adecvată și argumentarea folosirii  conceptelor, principiilor, teoriilor din domeniile științelor filologice și ale educației în  proiectarea zilnică, semestrială și anuală;

CP 2.5. Proiectarea și realizarea unor activități cu caracter didactic, utilizând principii și metode consacrate de identificare și analiză a fenomenelor lingvistice;

CP 4.1. Utilizarea aparatului conceptual al disciplinelor filologice în varii contexte educaționale la toate treptele învățământului preuniversitar;

CP 5.1. Identificarea metodelor adecvate de evaluare a rezultatelor activităților de predare-învățare-evaluare și de prognozare a evoluțiilor domeniului de specializare.

Competențe transversale:

CT1. Prestarea de activități de predare-învățare și evaluare în domeniul de specializare.

CT2. Realizarea unor activități didactice și educaționale concepute și realizate în echipă.

CT3. Punerea în valoare a respectului pentru identitate și limbă.

 

Finalităţile cursului:

La finele cursului studenții vor fi capabili:

–      să aplice conceptele, principiile, teoriile din domeniile științelor filologice și ale educației  în funcție de exigențele curriculumului gimnazial și liceal;

–      să folosească adecvat  conceptele, principiile, teoriile din domeniile științelor filologice și ale educației în  proiectarea zilnică, semestrială și anuală;

–      să proiecteze și să realizeze unele activități cu caracter didactic, utilizând principii și metode consacrate de identificare și analiză a fenomenelor lingvistice;

–      să utilizeze aparatul conceptual al disciplinelor filologice în varii contexte  instructiv-educative la toate treptele învățământului preuniversitar;

–      să identifice metode adecvate de evaluare a rezultatelor activităților de predare-învățare-evaluare și de prognozare a evoluțiilor domeniului de specializare.