Cursul „Algebra şi teoria numerelor”  se studiază în anul I, semestrul 2 şi  este una din disciplinile  fundamentale la specialitatea „Matematica şi Informatică". Pentru studiul cursului dat sunt suficiente  cunoştinţele acumulate  în cursul gimnazial de matematică. Cursul dat prevede  studierea mai aprofundată  a unor teme ce au fost studiate  în cursul liceal de  matematică cum:  divizibilitatea în  N  şi Z, combinatorica , binomul lui Newton, inducţia matematică şi a. , cât şi studierea unor noţiuni noi cum :fracţii continue, fracţii numerice, congruenţe, ecuaţii cu 2 necunoscute pe mulţimea Z şi rezolvarea  a diverselor probleme de matematică cu ajutorul acestor noţiuni noi în deosebi pe noţiunea de congruenţă.

              Cunoştinţele acumulate, deprinderile de a rezolva diverse probleme matematice ( şi deja întâlnite în cursul liceal) prin metode noi, cu aplicarea noţiunilor noi  considerabil va lărgi  orizontul matematic al viitorului profesor de matematică şi informatică.