eraslmpi

Cursul Matematica II (elemente de algebră) reprezintă un curs obligatoriu ce este studiat  de studentii specialității  Informatică.

Cursul dat cuprinde elemente de algebră elementară, precum și elemente de algebră superioară. Aici sunt studiate diverse tehnici de rezolvare a ecuațiilor de ordin superior, elemente de teorie a matricilor și teorie a determinanților.

Un compartiment aparte în acest curs reprezintă teoria sistemelor de ecuații. Aici sunt studiate diverse metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare și reductibile la ele.

Cursul "Bazele graficii computaţionale" reprezintă un curs opţional destinat pentru aprofundarea cunoştinţelor în prelucrarea informaţiei grafice.

Cursul „Programarea aplicaţiilor pe dispozitive mobile” este un curs de specializare care permite aprofundarea cunoștințelor în programare. Scopul este acela de a întroduce în dezvoltarea aplicațiilor pentru SO Android cu ajutorul limbajului de programare Java. Pe parcursul acestuia, studenții vor dobândi noi cunoștiințe atât în ceea ce privește partea de bază a unei aplicații Android cât și mediul de dezvoltare, realizând apoi o aplicație utlizând fiecare componentă, pornind de la controale simple care alcătuiesc interfața grafică de la TextView, Button până la ListView și GridVIew, realizarea interfeței grafice cu utilizatorul, tratarea evenimentelor, definirea si utilizarea meniurilor și a ferestrelor de dialog, modalități de stocare persistentă a datelor, inclusiv în baze de date SQLite, accesul la retea, prelucrarea fisierelor XML și JSON, managementul informațiilor personale, grafica bidimensionala și tridimensionala, multimedia și animație, senzori și pozitionarea geografică.

Cursul „Criptografie” este un curs de specializare care se bazează pe studiu asupra algoritmilor matematici fundamentali utilizați în criptografie. Disciplina dată, prin aria sa aplicativă, aparţine domeniului de asigurarea securităţii, siguranţei şi uşurinţei în exploatare şi pune la dispoziţie cunoştinţele necesare analizei, proiectării, testării şi implementării sistemelor de criptare şi securizare a transferului de date între diferite entităţi informaţionale.

Scopul acestui curs este de familiariza viitorul specialist din domeniul Ttehnologiilor Informaţionale cu noţiunile fundamentale ale criptografiei şi cu metodele moderne criptare ca instrument indispensabil al securităţii informaţiilor.

Inițiere în programarea orientată pe obiecte (POO). În cadrul cursului POO vor fi utilizate exemple folosind limbajele Java și PHP.

Se vor studia elemente din calculul diferențial și integral al funcțiilor de una și mai multe variabile reale.

Cursul este structurat pe patru module: HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT.

Cursul „Practica SGBD” se focusează pe SGBD orientată Web MySQL. Studenții vor învăța să
proiecteze propria bază de date și să o realizeze în MySQL, cu menținerea integrității referențiale. Își vor dezvolta competențe de proiectare a procedurilor și funcțiilor stocate și utilizare a acestora, crearea și utilizarea declanșatorilor și evenimetelor în MySQL, definirea diferitor nivele de acces la date și gestiunea utilizatorilor, crearea vederilor și indecșilor pentru optimizarea bazei de date. Studenții vor învăța să gestioneze tranzacțiile și să propună diverse scenarii pentru asigurarea concurenței lor folosind blocările. La fel vor fi exersate strategiile de creare a copiilor de rezervă și metodele de recuperare a bazelor de date în urma dezastrelor.

Cursul este destinat studenţilor de la specialitățile „Informatica” și „Informatica” (profil pedagogic), studii superioare de licență a Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului. Este o disciplină de specializare pentru viitorii specialiști în informatică.

Studierea disciplinei „Practica SGBD” se sprijină pe cunoştinţele, capacităţile şi competenţele
dezvoltate în cadrul disciplinelor „Gestiunea informației” și „Programare Web”. Disciplina „Practica SGBD” este o aprofundare a cunoștințelor acumulate în cadrul disciplinei „Gestiunea informației”.
Competențele dezvoltate în cadrul acestei discipline sunt necesare unor studenți pentru elaborarea aplicațiilor din cadrul tezelor de licență.