Cursul Management Strategic a fost reproiectat și modernizat în cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

The course Strategic Management has been redesigned and modernized  be the project   585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

Schimbările extrem de rapide a mediului extern autohton, care au o legătură indenspensabilă cu concurența, tehnologiile informaționale, globalizarea mediului de afaceri și  mulți alți factoti, determină creșterea importanței managementului startegic. Disciplina „Management startegic” reprezintă o abordare sintetic integratoare a tuturor domeniilor managementului.  Ca disciplină științifică, managementul strategic progresează permanent, pînă în prezent nu există idei identice la multe componente specifice. 

Cursul Managementul schimbării a fost reproiectat și modernizat în cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

The course Change Management has been redesigned and modernized  be the project   585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

Cursul Managementul proiectelor a fost reproiectat și modernizat în cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

The course Project Management has been redesigned and modernized  be the project   585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

Cursul Metode și modele de analiză a riscurilor în afaceri a fost reproiectat și modernizat în cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

The course Analysis methods and models of business risck has been redesigned and modernized  be the project   585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

Cursul “Metode şi modele de analiza a riscului în afaceri” este destinat studenţilor ciclului II, masterat, specialitatea Administrarea afacerilor comerciale. Conform planului de studii, acest curs este obligatoriu, se promovează în semestrul III şi îi sunt atribuite 5 credite.

Cursul urmăreşte să formeze la studenţi unele deprinderi de a raţiona economic, de a interpreta logic informaţiile, de a putea depista, identifica, gestiona, trata sau transfera riscurile întreprinderii, de a aplica judicios metodele specifice, de a interpreta corect rezultatele unor cercetări în domeniul analizei riscurilor, asfel încât după parcurgerea cursului să poată însuşi un adevărat instrument de investigare şi gestiune a managementului riscurilor şi cunoaştere a fenomenelor de gestiune al riscurilor în anasamblu.
Cursul Metode avansate de cercetări de marketing a fost reproiectat și modernizat în cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

The course Advanced research methods in marketing have been redesigned and modernized in the project   585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

Studierea unităţii de curs „Metode avansate de cercetări de marketing” în anul I, constituie o bază teoretico-practică pentru activităţile studenţilor pe parcursul instruirii lor la ciclul II, și consolidează cunoștințele studenților în domeniul managementului și administrării afacerilor. Studenții, studiind acest curs, au posibilitatea de a înțelege interconexiunea dintre dezvoltarea managementului din cadrul unei organizații și performanța obținută de ea.

Cursul „Metode avansate de cercetări de marketing” se integrează armonios în ansamblul științelor studiate de către economiști, specialiștii din domeniul administrării afacerilor, formându-le competențele necesare, dezvoltându-le o gândire logică, rațională în vederea cercetării pieței, comportamentului consumatorilor.

Cursul Teorii Economice Contemporane a fost reproiectat și modernizat în cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

The course Contemporary Economic Theories has been redesigned and modernized  be the project   585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

Unitatea de curs „Teorii economice contemporane” abordează o gamă extinsă de probleme legate de evoluția școlilor și curentelor economice tradiționale și contemporane, cu scopul de a lărgi orizontul de cunoaştere al studenţilor. Astfel, după o sumară prezentare a gândirii economice premoderne, sunt examinate şi redate idei, teorii, doctrine, paradigme, şcoli şi curente de gândire economică din epoca modernă şi contemporană, cu un accent aparte pus pe acelea care surprind fundamente esenţiale şi durabile ale vieţii economice, conţin elemente perene, cu valabilitate permanentă. Cunoaşterea acestor construcţii teoretice ne permite să examinăm starea actuală a teoriei şi practicii economice nu numai în raport cu realităţile economice, ci şi în lumina încercărilor făcute de generaţiile anterioare de economişti pentru explicarea şi soluţionarea problemelor economice. Comparând punctele de vedere actuale cu realizările din trecut putem dezvălui atât progrese cât şi neajunsuri ale teoriilor actuale, precum şi interpretări care pregătesc evoluția viitoare a ştiinţei (ştiinţelor) economice.