Cursul Geografia fizică a Continentelor și Oceanelor este destinat studenților de la specialitatea Geografie și Biologie.  La încheierea lui studenții vor fi în stare: să descrie particularitățile naturii continentelor și oceanelor, să localizeze pe hartă obiecte geografice, să analizeze cauzele variației spațio-temporale a componentelor naturii, să elaboreze și aplice algoritmi de caracterizare a țărilor și regiunilor fizico-geografice și a componentelor naturii, să aprecieze rolul factorilor genetici în formarea componentelor fizico-geografice ale mediului, să formuleze principii de regionare fizico-geografică, să evidențieze particularitățile naturii țărilor și regiunilor fizico-geografice.


Evaluarea comparativă a agroecosistemelor depinde de scopul urmărit. În agroecosistemele orientate spre piaţă scopul principal este realizarea producţiei marfă în vederea obţinerii profitului. În agroecosistemele integrate cu vităritul, profitul poate fi obţinut prin integrarea ambelor ramuri şi el este determinat de cantitatea de proteine crescută, echilibrarea raţiei animalelor. Nu în ultimul rând este importantă influenţa agroecosistemelor asupra fertilităţii solului. Evaluarea agroecosistemelor necesită efectuată după un set de indicatori economici, ecologici şi sociali. Studenţii vor însuşi cum poate fi evaluată durabilitatea exploataţiilor agricole.

Scopul unităţii de curs constă în studierea sistemului de protecţie a culturilor agricole de dăunători, agenţi fitopatogeni ai bolilor şi de buruieni în condiţii de aplicare a unor tehnologii intensive de cultivare. Importanţă deosebită a obiectului este elaborarea şi aplicarea în practica agricolă a sistemelor integrate de protecţie a plantelor pe baza pragului economic de dăunare cu protejarea mediului ambiant, perfecţionarea metodelor de apreciere a pesticidelor cu un consum redus de produse fitosanitare în dependenţă de condiţiile pedoclimatice create.

Agricultura este una dintre ramurile de bază ale producţiei materiale şi ocupă locul cel mai important în economia Republicii Moldova. Principalul mijloc de producţie în agricultură este solul, care dacă este lucrat şi folosit raţional, devine mai fertil, ceea ce are o însemnătate foarte mare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii. Agricultura are două ramuri principale, strâns legate între ele: cultura plantelor şi creşterea animalelor. O atenţie deosebită este necesar de acordat problemelor diminuării consecinţelor negative a gospodăririi asupra mediului ambiant şi aplicării principiilor ecologice la producerea produselor alimentare.


     Cursul Didactica educației tehnologice prezintă un curs din ciclul psohologo-pedagogic, este destinat pregătirii pedagogilor dea promova în gimnaziu disciplina de studiu Educație tehnologică.

      În cadrul acestui curs studenții: 

       - fac cunoștință cu strategiile, tehnicile didactice și instrumentarul metodic specific difciplinei de studiu Educație tehnologică;

       - aplică în practică cunoștințele generale formate anterior la disciplinele de studiu din ciclurile psihologo-pedagogic și tehnico-tehnologic .


Solul este considerat ca unul din cele mai complexe sisteme naturale ale planetei, o componentă-cheie a mediului geografic, un complex biologic care se află în continuă transformare, un sistem polifuncţional pe care se sprijină funcţiile esenţiale ale vieţii pe pământ.

În cadrul ecosistemelor terestre solul îndeplineşte diverse funcţii: ecologice, industriale, sociale şi tehnico-economice.

Odată cu intensificarea proceselor de poluare pot fi menţionate cele mai importante funcţii ecologice:

·         funcţia de filtru, tamponare şi transformare, importantă nu numai pentru protecţia fondului edafic, dar şi pentru prevenirea perturbării lanţului trofic sol-planta-animal-om;

·          funcţia de conservare a apei şi sechestrarea carbonului sub formă de materie organică, importanţa cărora este amplificată în raport cu schimbările climatice globale;

·          funcţia de menţinere a biodiversităţii genetice.

Atât ştiinţei, cât şi întregii societăţi revine misiunea conservării solului, prevenirii degradării sale, întrucât solul este fundamentul perpetuării existenţei noastre.

La finele studierii modulului subiecții vor fi capabili:

  • Să realizeze căutări eficiente în Internet;
  • Să utilizeze instrumente de bookmarking;
  • Să înțeleagă conceptele de proprietate intelectuală și de copyright;
  • Să utilizeze diverse instrumente TIC pentru o comunicare etică și configurarea acestora pentru diverse situații;
  • Să proiecteze și să creeze produse digitale cu o structură logică și conținut corespunzător unui anumit grup țintă.
  • Să utilizeze TIC pentru crearea și editarea conținuturilor media;
  • Să utilizeze TIC pentru a prezenta/publica rezultatele sale.
  • Să utilizeze instrumente pentru colectarea online a datelor;
  • Să utilizeze tehnologii, inclusiv foi de calcul, pentru a crea grafice și prezenta datele în diferite 

Modulul „Designul scenariului unui curs electronic” reprezintă prima parte a cursului electronic „Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC” (Technology Enhanced Learning with ICT), destinat mai multor categorii de utilizatori: cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, studenți de la ciclul II (studii superioare de masterat) și ciclul III (studii de doctorat), formatori care intenționează să utilizeze TIC în procesul de instruire sau de formare.