Din multitudinea genurilor de artă existente, muzica este una dintre cele mai apropiate sufletului omenesc, ea însoĠindu-ne pe bună dreptate, pe parcursul întregii vieĠi. De la momentul apariĠiei, úi pînă astăzi, cale de milenii, muzica se include ca element inerent în viaĠa societăĠii, în conútiinĠa úi natura omului. Alături de alte descoperiri ea a devenit un mare fenomen al lumii, acompaniind istoria civilizaĠiei umane în perioadele de mari avînturi, precum úi în cele de declin. Prin urmare, ar fi greu să ne imaginăm pe cineva, că s-ar putea lipsi totalmente de muzică în viaĠa sa. Aflîndu-se în fiecare din noi ea acĠionează ca unul din remediile cele mai importante în serviciul sufletului úi corpului nostru. )ăUă îndoială, muzica are influenĠă asupra individului, ritmul úi armonia, ocolind filtrele logice úi analitice ale minĠii, îúi croiesc drum spre comorile ascunse ale sufletului, stabilind contact direct cu sentimentele profunde din adîncul memoriei úi imaginaĠiei. Pe de altă parte pragmatismul exagerat úi tendinĠele tehnocratice ale lumii moderne duc, într-o oarecare măsură la diminuarea importanĠei, dezvoltării personalităĠii prin intermediul artelor frumoase, una dintre care este úi muzica. În prezent se observă o creútere preponderentă a elementului raĠional pur, dominaĠia materialului asupra spiritualului, a cunoútinĠelor asupra sentimentelor. Aceste metamorfoze pot avea consecinĠe uúor de imaginat - dezechilibrarea psihicului uman, ponderea armoniei între Ratio úi Emotiv, între calcul úi sentiment, între agerimea minĠii úi bunătatea sufletului. 6 Dezideratul major al concepĠiei educaĠiei muzicale în învăĠământul preuniversitar îl constituie formarea personalităĠii culte, reprezentând în acelaúi timp úi scopul general al disciplinei úcolare EducaĠia muzicală, atingerea căruia este determinată, în mare măsură, de prezenĠa la elevi a interesului pentru valorile artei muzicale naĠionale úi universale. Fiind orientat asupra unui obiect concret, interesul, în special interesul pentru muzică, se manifestă prin necesitatea elevului de a comunica cu obiectul de cunoaútere, de a-l asimila úi a-l cunoaúte într-o măsură cât mai mare, prin tendinĠa de a participa nemijlocit în activitatea specifică de cunoaútere a obiectului/a operelor muzicale. Interesul influenĠeaza multilateral personalitatea elevului Această influenĠă poate fi: formativă, contribuind la activizarea sferei psihice, la formarea capacităĠilor muzicale; educativă, deoarece stimulează procesele de autocunoaútere úi autodesăvârúire; estetică, care constă în cultivarea la elevi a atitudinii estetice faĠă de fenomenele úi obiectele artei/literaturii úi faĠă de cele ale naturii, a trebuinĠei de creare a frumosului în toate domeniile vieĠii umane.