1.    Integrarea unității de curs în programul de studii.

            Cursul universitar Forme muzicale este o disciplină de sinteză, deoarece integrează o întreagă agendă de cunoştinţele din domeniul muzical pe care le acumulează studentul pe parcursul întregii perioade de studii (preuniversitare/universitare) la disciplinele înrudite: teoria elementară a muzicii, solfegiu, armonie, istoria muzicii, introducere în muzicologie,  orchestraţie, creativitate muzicală etc.

            Cursul teoretico-aplicativ de Forme muzicale are ca scop:

-            aprofundarea cunoştinţelor profesionale a viitorului profesor de Educaţie muzicală în domeniul ştiinţelor muzicologice;

-            lărgirea potenţialului cognitiv în sfera cunoaşterii formelor muzicii de diferite genuri şi stiluri din perspectiva introdeschiderii spre conţinuturile artei muzicale ca valoare cultural-socio-umană fără pereche;

-            aplicarea cunoştinţelor teoretice în practica de laborator a disciplinei nominalizate prin analiza elementelor formative ale creaţiilor muzicale;

-            formarea deprinderilor de analiză/sinteză ad-hoc a creaţiilor muzicale interpretate la orele de interpretare instrumentală, cor, dirijat coral, în cadrul practicii pedagogice.

 2.    Exigențe și competențe prealabile

-            Prezenţa deprinderilor și competențelor de interpretare la instrument muzical (pian, vioară, acordeon, aerofone) și interpretare vocal-corală (canto, dirijat, cor).

-            Cunoașterea particularităților generale ale vârstei școlare.

-            Competențe de a structtura și de a operationalize lecțiile de educație muzicală/muzical-teoretice, cor, instrument, canto, orchestra etc.

-            Cunoaşterea legităților de artă, cunoștințe muzicologice și deprinderi interpretative pentru.

-            Cuoașterea teoriei muzicii și istoriei muzcii universal.

 3.    Competențe profesionale și transversale dezvoltate în cadrul unității de curs

CP1. Operarea cu fundamente științifice ale științelor educației și utilizarea acestor noțiuni în comunicarea muzical-pedagogică.

CP4. Proiectarea demersului educațional prin anticiparea elementelor acestuia, ținând cont de finațitățile educației muzical-artistice.

CP5. Evaluarea situației educative, a finalității acțiunilor muzical-didactice și a randamentului academic al elevului.

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de activitate muzical-pedagogică.

CT2. Identificarea rolurilor și responsabilitățior într-o epocă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei.

 4.    Finalitățile cursului.

 -            Să identifice componentele facturii unei partituri muzicale din perspectiva formei muzicale;

-            Să operaţionalizeze cu elementele limbajului muzical: melodie, armonie, ritm, timbru etc. şi elementelor structurale: motiv, frază, propoziţie, perioadă, parte/mişcare, expoziţie, codă etc.

-            Să determine locul şi funcţia fiecărui element al expresivităţii muzicale şi structurale în partitura muzicală, în funcţie de tematica/stilul şi genul muzicii;

-            Să aplice cunoştinţele muzical-teoretice în condiţii noi de analiză muzicologică a formelor muzicale;

-            Să aplice în procesului de analiză a formelor muzicale cunoştinţele din domeniile: muzicologiei, organologiei, stilisticii, folcloristicii, istoriei muzicii;

-            Să integreze cunoştinţele şi deprinderile de interpretare şi executare la instrumentele muzicale: pian, acordeon, vioară, etc. în practica analitică a partiturilor muzicale studiate.