Unitatea de curs „Insolvabilitatea”, componenta planului de învăţămînt, ciclul I la specialitatea Drept, este o unitate de curs de specialitate facultativă.

Scopul unităţii de curs este de a pune la dispoziţia studenţilor informaţii utile, necesare pentru însuşirea cît mai eficientă a actualului cadru legislativ în domeniul insolvabilităţii. Astfel, insolvabilitatea nu poate fi examinată decît cu luarea în consideraţie a normelor juridice care reglementează procedurile insolvabilităţii, iar regimul juridic aplicabil persoanelor aflate în stare de insolvabilitate este, neîndoielnic, unul de interes general, pentru că el determină efecte economico - financiare însemnate.

Dobîndirea şi aprofundarea de cunoştinţe teoretice şi practice în materia insolvabilităţii rezidă în înţelerea raţiunilor reglementărilor legale în cadrul desfăşurării actelor de procedură, precum şi formarea unor deprinderi importante în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.

În cadrul unităţii de curs se va proceda la analiza instituţiei juridice a insolvabilităţii, ca fiind o piesă funcţională a mecanismului legislativ în domeniul economico - comercial, menită să faciliteze eliminearea, cu minimum de costuri, şi sancţionarea entităţilor care au ajuns la un final tragic datorită unui comportament ilicit, fără a omite să protejeze pe acei debitori care, deşi au funcţionat corect, au eşuat pentru motive neimputabile.