Unitatea de curs „Gestiunea trezoreriei” abordează o gamă extinsă de probleme bugetare cu scopul de a lărgi orizontul de cunoaştere al studenţilor. Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces complex şi de durată care presupune înfăptuirea unor multiple obiective, printre care un loc important îl ocupă restructurarea economiei naţionale. Această acţiune necesită importante resurse financiare şi materiale ale căror procurare şi administrare constituie o problemă realmente dificilă, dacă se urmăreşte şi respectarea unor principii de bază cu privire la o fiscalitate echitabilă şi o politică bugetară corectă. Necesitatea înfiinţării şi organizării Trezoreriei de Stat în Republica Moldova rezultă în primul rând din deficienţele şi neajunsurile înregistrate cu privire la execuţia componentelor bugetului general consolidat prin băncile comerciale, precum şi a sistemului informaţional-contabil existent în cadrul ordonatorilor de credite. La nivel de întreprindere, noţiunea de trezorerie se referă, la încasări, lichidităţi, disponibilităţi băneşti în conturi bancare şi casa în valută naţională, dar în acelaşi timp, noţiunea de trezorerie se foloseşte şi pentru a desemna diferenţa dintre fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment sau diferenţa dintre încasări şi credite bancare pe termen scurt.