Unitatea de curs „Sisteme bancare comparate” descrie specificul organizării activităţii bancare în diferite state, fiind pus accentul de identificarea unor criterii unice caracteristice sistemelor bancare şi este destinată studenţilor de la ciclul II, studii superioare de master cu frecvenţă la zi.

Standardele globale și integrarea mondială, deși facilitează interacţiunea diferitelor sisteme bancare, nu elimină diferenţele profunde dintre ele, nu protejează împotriva impactului efectelor negative exogene și ale fenomenelor de criză. Piaţa serviciilor bancare nu este liberă de influenţele guvernamentale locale, de tradiţiile locale și de nivelul local de dezvoltare economică. Sistemele bancare din diferite ţări, în pofida diferenţelor dintre tipurile de bănci ale acestora, sunt obligate să interacţioneze și să pătrundă una în alta. Cu toate acestea, rezultatele activităţilor bancare sunt încă determinate de nivelul dezvoltării economice locale și baza legislativă. Scopul unităţii de curs „Sisteme bancare comparate” constă în identificarea particularităţilor şi asemănărilor dintre tipurile de sisteme bancare în funcţie de diverse criterii de clasificare.

Unitatea de curs „Gestiunea trezoreriei” abordează o gamă extinsă de probleme bugetare cu scopul de a lărgi orizontul de cunoaştere al studenţilor. Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces complex şi de durată care presupune înfăptuirea unor multiple obiective, printre care un loc important îl ocupă restructurarea economiei naţionale. Această acţiune necesită importante resurse financiare şi materiale ale căror procurare şi administrare constituie o problemă realmente dificilă, dacă se urmăreşte şi respectarea unor principii de bază cu privire la o fiscalitate echitabilă şi o politică bugetară corectă. Necesitatea înfiinţării şi organizării Trezoreriei de Stat în Republica Moldova rezultă în primul rând din deficienţele şi neajunsurile înregistrate cu privire la execuţia componentelor bugetului general consolidat prin băncile comerciale, precum şi a sistemului informaţional-contabil existent în cadrul ordonatorilor de credite. La nivel de întreprindere, noţiunea de trezorerie se referă, la încasări, lichidităţi, disponibilităţi băneşti în conturi bancare şi casa în valută naţională, dar în acelaşi timp, noţiunea de trezorerie se foloseşte şi pentru a desemna diferenţa dintre fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment sau diferenţa dintre încasări şi credite bancare pe termen scurt.


Disciplina „Curs practic de limba Engleză” pentru învăţamântul superior economic are ca scop general însuşirea temeinică a limbii străine, dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în domeniul socio-economic în funcţie de specificul facultăţii astfel încât limba străină să devină un instrument util de lucru în activitatea viitorilor economişti. Studenții au nevoie de cunoașterea limbii engleze la nivelul B1. Studenții trebuie să posede competențele dezvoltate în cadrul următoarelor discipline: Limba engleză și disciplinile de specialitate.


MLI

Unitatea de curs „Mediul legal al întreprinderilor (înfiinţarea, restructurarea şi fuzionarea)” îşi propune o examinare prin prismă teoretică, jurisprudenţială şi normativă, a obligaţiilor şi contractelor privind activitatea comercială, evidenţiindu-le aspectele specifice, precum şi o prezentare a titlurilor comerciale de valoare şi procedurii insolvenţei, oferind studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi mecanismele generale de soluţionare a cazurilor practice. Dreptul afacerilor este o ştiinţă juridică cu tradiție în învățământul juridic, dar și în alte arii de specializare, precum științele economice, științele administrative și în alte domenii ale științelor sociale. Unitatea de curs asigură formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor jurişti, permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiei bancare, la schimbările şi dinamica aferente fenomenului bancar contemporan.