Aplicatia Word

Fiecare obiect din componenţa unui document are anumite proprietăţi. Aceste
proprietăţi pot fi modificate cu ajutorul instrumentelor aplicaţiei Word. De exem-
plu, textul se caracterizează prin tipul şi dimensiunile caracterelor utilizate,
tabelul – prin numărul de linii şi coloane, desenul – prin dimensiuni şi amplasa-
rea în pagină etc. Cu ajutorul instrumentelor respective, utilizatorul poate schim-
ba aspectul şi dimensiunile caracterelor selectate, insera sau şterge linii şi coloane
din tabele, mări sau micşora desenele.


În funcţie de versiunea aplicaţiei, fişierele create de aplicaţia Word au exten-
sia .doc (document) sau .docx. Citirea şi salvarea documentelor se realizează cu
ajutorul comenzilor New, Open, Close (Închide), Save, Save As din meniul File.
Accesul rapid la unele comenzi se asigură prin acţionarea butoanelor respective din
panglica de instrumente. Destinaţia butoanelor poate fi aflată poziţionând cursorul
pe fiecare dintre ele.
Ca şi în cazul aplicaţiei Notepad, textul unui document poate fi introdus de la
tastatură. Operaţiile de editare a textului se realizează cu ajutorul comenzilor Cut,

Copy, Paste, Clear (Şterge), Find, Replace (Înlocuieşte) din meniul Home sau al bu-
toanelor respective din panglica de instrumente.

Spre deosebire de programul Notepad, aplicaţia Word trece automat în linia ur-
mătoare cuvintele care nu încap în linia curentă. Tasta <Enter> se acţionează numai
pentru a marca sfârşitul unui paragraf. În mod similar, când se termină pagina cu-

  • rentă, aplicaţia trece automat la o pagină nouă.

După studierea acestui curs vei acumula următoarele unități de competențe:

  • Identificarea problemelor, a căror soluționare necesită utilizarea structurilor dinamice de date.
  • Utilizarea structurilor dinamice de date pentru soluționarea problemelor întâlnite în activitatea cotidiană.
  • Implementarea și gestionarea structurilor dinamice de date frecvent utilizate.
  • Gestionarea memoriei interne a calculatorului.

Cursul dat reprezinta un exemplu pentru studentii grupei IP21R de creare si gestionare a unui curs pe platforma Moodle.