Modulul: Cadrul praxiologic al educației și învățămîntului artistic, S S.02.O.012, cu unitățile de curs 1.Repertoriul muzical autohton (pe discipline) fiind disciplină de specialitate se studiază în anul I semestrul II şi face parte din ciclul de discipline obligatorii, care contribuie la formarea competenţelor profesionale a studenţilor. Disciplina dată este o componentă indispensabilă a programului de instruire a studenţilor şi se înscrie organic în sistemul general de pregătire profesională la specialitatea Didactica disciplinelor muzicale, CICLUL II, Master. Modulul va veni să valorifice şi să aprofundeze cunoştinţele muzical-pedagogice, metodice, capacităţile de interpretare şi deprinderile de analiză muzicologică, metodică a creaţiilor muzicale autohtone studiate în şcoala de muzică pentru copii, şcoli, licee de artă etc. Scopul disciplinei constă în pregătirea muzical-interpretativă a viitoarelor cadre didactice pentru realizarea procesului formativ-aplicativ muzical autohton în instituţiile preuniversitare şi realizarea obiectivelor actuale ale Instruirii Muzicale în R. Moldova. Organizarea/realizarea procesului educativ se efectuează în baza prelegerilor și orelor de laborator. Specificul disciplinei prevede studiul reperelor autohtone și legităților artei interpretative, care prevede cunoașterea particularităților artistice și practice ale actului interpretativ național din RM.